Wednesday, July 29, 2009

Obama Attends Bullshit G8 Summit